Algemene voorwaarden

 

ALGEMEEN

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden V.O.F. My Little Palace, hierna te noemen “My Little Palace”

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend uit hoofde van diens beroep of onderneming, die een Product van My Little Palace via de Website bestelt.

1.2 My Little Palace: gevestigd te Nunspeet, KvK nummer: 72047313, bezoekadres: Brinkersweg 1a 8071 GR Nunspeet.

1.3 Partijen: My Little Palace en Consument gezamenlijk.

1.4 Product::een door My Little Palace op de Website ter verkoop aangeboden product.

1.5 Bestelling: een door Consument geplaatste bestelling voor de levering van één of meer Producten volgens de in Artikel 3 beschreven bestellingsprocedure.

1.6 Koopprijs: de op de Website vermelde prijs van een Product (inclusief BTW en - indien van toepassing - verzendkosten).

1.7 Overeenkomst: een door My Little Palace geaccepteerde Bestelling.

1.8 Levering: het moment waarop het product op het door Consument opgegeven afleveradres wordt aangeboden door een door My Little Palace aangewezen vervoerder.

1.9 Website: de website https://mylittlepalace.eu

 

Artikel 2: Algemeen / toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen op de website, de via de website gedane bestellingen en de via de website gesloten Overeenkomsten tussen My Little Palace en Consument.

2.2 Aanvullingen en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen overeen zijn gekomen.

2.3 Indien één (of meerdere) Artikel(en) van deze algemene voorwaarden ongeldig wordt verklaard, wordt deze vervangen door een door My Little Palace vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

2.4 De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door My Little Palace worden gewijzigd. My Little Palace plaatst de meest recente versie van de algemene voorwaarden op de Website. Indien de Consument de algemene voorwaarden niet via de Website kan raadplegen, zal My Little Palace op verzoek de algemene voorwaarden aan Consument toezenden.

2.5 Het is My Little Palace te allen tijde toegestaan verplichtingen uit hoofde van de met Consument gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde(n) uit te besteden.

 

Artikel 3. Aanbod / aanvaarding

3.1 Door via de website een bestelling bij My Little Palace te plaatsen, waarvan onderdeel uitmaakt het aanvinken van het daartoe bestemde veld op de website ‘voor akkoord met de algemene voorwaarden’, bevestigt Consument met de inhoud van deze algemene voorwaarden akkoord te gaan en komt de Overeenkomst tot stand. De op de Website geplaatste privacyverklaring en disclaimer maken onderdeel uit van de Overeenkomst.

3.2 De bestellingsprocedure ziet er als volgt uit. Consument: (i) selecteert het gewenste Product en voegt het toe aan zijn winkelmand; (ii) vult zijn adresgegevens in; (iii) vult (indien het gewenste afleveradres niet gelijk is aan het opgegeven adres) het gewenste afleveradres in; (iv) maakt een keuze voor één van de op de Website weergegeven betaalmogelijkheden; (v) controleert zijn bestelling; (vi) vinkt aan ‘voor akkoord’ met de algemene voorwaarden; (vii) gaat over tot vooruitbetaling van de Koopprijs.

3.3 Consument ontvangt een bevestiging van My Little Palace van het tot stand komen van de Overeenkomst per e-mail. My Little Palace zal de Overeenkomst gedurende 1 jaar bewaren.

3.4 My Little Palace behoudt zich het recht voor de Bestelling niet te aanvaarden indien (onder andere):

(i) de waarde van de Bestelling, zulks ter beoordeling van My Little Palace, een te hoog bedrag bedraagt; (ii) de door Consument ingevulde gegevens onvolledig zijn.

3.5 My Little Palace zal indien zij ingevolge Artikel 3.4 de Bestelling niet aanvaardt de door Consument voor het betreffende Product betaalde Koopprijs zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, terugstorten op het door Consument opgegeven rekeningnummer.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij Producten vermelde prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De verzendkosten worden - indien van toepassing - per Overeenkomst in rekening gebracht.

4.2 Indien My Little Palace aan de consument verzendkosten zal doorberekenen, zal de hoogte van de verzendkosten worden weergegeven op de Website en onderdeel uitmaken van de Koopprijs van het Product. De totale Koopprijs wordt zowel bij het plaatsen van de Bestelling als bij het bevestigen van de Overeenkomst weergegeven.

4.3 Indien sprake is van een aanbiedingsprijs is deze uitsluitend gedurende een bepaalde periode geldig en uitsluitend zolang de voorraad strekt.

4.4 My Little Palace behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen. De op het moment van het plaatsen van een bestelling weergegeven prijzen zijn de prijzen die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

4.5 My Little Palace kan niet worden gehouden aan prijsaanduidingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld waarvan Consument had behoren te begrijpen dat de betreffende aanduiding een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 

Artikel 5. Betaling

5.1 Betaling door Consument aan My Little Palace vindt plaats door vooruitbetaling via de op de Website weergegeven betaalmogelijkheden.

 

Artikel 6. Levering

6.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan My Little Palace kenbaar heeft gemaakt. Levering vindt plaats door een door My Little Palace aangewezen vervoerder.

6.2 Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen verzendt My Little Palace het Product zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien dagen na datum ontvangst van de volledige Koopprijs door My Little Palace, naar het door Consument opgegeven adres, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

6.3 De door My Little Palace opgegeven levertermijn is nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding van de levertermijn geeft Consument geen recht op schadevergoeding. Indien de aflevering vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Consument hiervan binnen 14 dagen na tot stand komen van de Overeenkomst bericht. In dat geval heeft de Consument het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en risico

7.1 De eigendom van het door My Little Palace geleverde Product gaat op Consument niet eerder over dan nadat Consument de Koopprijs aan My Little Palace heeft voldaan en de Koopprijs door My Little Palace is ontvangen door middel van bijschrijving op haar bankrekeningnummer.

7.2 Het risico met betrekking tot beschadiging of vermissing van het Product gaat op het moment van Levering op Consument over.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle op het Product afgebeelde dan wel anderszins met het Product verbonden merken, tekens, modellen, ontwerpen, logo's, etiketten en dergelijke, al dan niet beschermd door intellectuele of industriële eigendomsrechten zijn eigendom van My Little Palace. Consument erkent voornoemde eigendomsrechten van My Little Palace en zal zich onthouden van elk gebruik van die rechten en de Consument zal zich onthouden van ieder gedrag dat schade kan toebrengen aan of anderszins een nadelige invloed kan hebben op die rechten.

 

Artikel 9 Herroepingsrecht

9.1 Consument heeft gedurende 14 werkdagen na levering van het Product de mogelijkheid de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De schriftelijke ontbinding dient te worden gericht aan My Little Palace ([email protected]) Consument dient het Product per post aan My Little Palace te retourneren naar: My Little Palace, Brinkersweg 1a, 8071 GR Nunspeet.

9.2 Na ontvangst en controle van het Product door My Little Palace zal My Little Palace de door Consument voor het betreffende Product betaalde Koopprijs, met uitzondering van eventuele betaalde verzendkosten, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, terugstorten via de door de Consument gebruikte betaalmethode.

9.3 Indien niet alle van de Overeenkomst onderdeel uitmakende Producten worden geretourneerd is My Little Palace - indien van toepassing - gerechtigd de verzendkosten in mindering te brengen op de aan Consument terug te betalen Koopprijs, nu Consument in dat geval voor de overige - niet geretourneerde Producten - ook verzendkosten aan My Little Palace verschuldigd zou zijn.

9.4 My Little Palace behoudt zich het recht voor een geretourneerd Product te weigeren of slechts een deel van de Koopprijs te crediteren, indien het vermoeden bestaat dat het Product gedragen is (passen van kleding is wel toegestaan), beschadigd en / of de verpakking van het Product niet langer (voor zover mogelijk) in originele en onbeschadigde staat verkeert.

9.5 Artikelen gekocht met korting ( in de sale ) mogen niet worden geretourneerd of geruild.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 My Little Palace is jegens Consument nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, waaronder mede begrepen directe schade, indirecte schade, gevolgschade en bijkomende schade, die Consument lijdt vanwege de Overeenkomst, behoudens voor zover Artikel 10.2 van toepassing is.

10.2 De aansprakelijkheid van My Little Palace wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van de Koopprijs van het Product.

10.3 De aansprakelijkheid van My Little Palace voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot een bedrag van € 2.500.000,- per schadegeval of samenhangende reeks van gebeurtenissen.

10.4 De in Artikel 10.1 t/m 10.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van My Little Palace.

 

Artikel 11. Klachten

11.1 Consument is verplicht onmiddellijk na ontvangst van het Product te onderzoeken of het Product aan de Overeenkomst beantwoordt. Eventuele gebreken dient Consument binnen bekwame tijd na Levering schriftelijk, volledig en duidelijk gemotiveerd aan My Little Palace te melden.

11.2 Klachten aangaande levering of kwaliteit van het bij My Little Palace door Consument aangeschafte Product worden door de afdeling Klantenservice van My Little Palace afgehandeld.

11.3 De ontvangen klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt dan zal My Little Palace dit binnen 14 dagen aan Consument kenbaar maken onder vermelding van het tijdsbestek waarbinnen de Consument een antwoord kan verwachten.

 

Artikel 12. Overmacht

12.1 Indien My Little Palace door omstandigheden die de nakoming van de op My Little Palace rustende verplichtingen op basis van de Overeenkomst verhinderen en die niet aan My Little Palace zijn toe te rekenen, doordat ze niet te wijten zijn aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen zoals - maar niet beperkt tot - oorlog, oorlogsgevaar, brand, transportmoeilijkheden, aardbeving, werkstaking, faillissement van de door My Little Palace ingeschakelde derden, stagnatie in de door derden aan te voeren producten, heeft My Little Palace het recht de Overeenkomst op een nader tijdstip uit te voeren ofwel - indien nakoming binnen een redelijke termijn niet langer mogelijk is - de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

12.2 My Little Palace is in een situatie zoals bedoeld in lid 1 van dit Artikel nimmer tot enige vergoeding van schade gehouden.

 

Artikel 13: Conformiteit

13.1 My Little Palace staat er voor in dat het Product voldoet aan de Overeenkomst.

13.2 Consument erkent dat geringe en/of in de handel toelaatbaar geachte of technisch lastig te vermijden afwijkingen in maat, kwaliteit, afwerking, kleur ed. met betrekking tot het Product niet of lastig te vermijden zijn en geen gegronde reden voor een klacht in de zin van Artikel 11 kunnen zijn.

13.3 Consument erkent voorts dat klachten over het feit dat bepaalde artikelen uit het assortiment zijn gehaald evenmin een gegronde reden voor een klacht in de zin van Artikel 11 kan zijn.

13.4 My Little Palace kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de voor Consument gelden schade vanwege klachten in de zin van Artikel 13.2 en 13.3.

 

Artikel 14. Privacy

14.1 My Little Palace verwerkt uw persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met haar privacy beleid. De op de Website geplaatste privacyverklaring en disclaimer maken onderdeel uit van de Overeenkomst en Consument stemt, door via de website een Bestelling te plaatsen, uitdrukkelijk in met deze privacyverklaring en disclaimer.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

15.1 Op iedere Overeenkomst tussen My Little Palace en Consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en/of andere internationale verdragen met betrekking tot de koop van roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2 Geschillen tussen My Little Palace en Consument worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.